SON YEDİ YIL KURALI SON 1260 GÜN YADA SON 42 AY NEDİR

SON YEDİ YIL KURALI NEDİR?
01/06/1983 tarihinde yürürlüğe giren 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunla SON YEDİ YIL kuralı ortaya çıkmıştır.
2829 sayılı Kanuna göre Hizmet Birleştirme:
1.)5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa,
2.)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa,
3.)1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa (Bağ-Kur),
4.)2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa,
5.)2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa,
6.)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci Maddesine Göre Kurulan Emekli Sandıklarına,tabi olarak ve emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenerek geçen hizmet süreleri birleştirilir.
Hizmet Süreleri Birleştirme Kapsamı Dışında Tutulanlar:
1.)Çakışma nedeniyle iptal edilen hizmetler.
2.)Tasfiye edilen hizmetler, itibari hizmet süreleri, primi ödenmemiş süreler.
3.)Bağ-Kur’daki on yıllık borçlanma süresi (1479 SK. Ek GM 4).
4.)Aylık alma hakkını yitirenlerin hizmet süreleri (5434 SK. M/92).
5.)Çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilen sigortalıların yeni hizmet süreleri.
6.)Sosyal güvenlik destek primi ödenerek geçen sürelerdir.
2829 sayılı Kanuna göre, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde;
Ø En fazla hizmetin geçtiği kurumca,
Ø Hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca ,
kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.
1.10.2008 İtibaren Geçiş Hükümleri:
5510 sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesinin Son fıkrası;
01.10.2008 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihinden sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanunun, mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edileceği ve bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici maddelerindeki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
2829 sayılı Yasa 5510 sayılı Yasa ile Mülga olsa da kazanılmış haklar bakımından 5510 sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesinin son fıkrasında 4-1(a),(b),(c) bendinde geçen sigortalılık sürelerinde 2829 sayılı yasanın maddelerine tabi olacaklardır.
Sosyal Sigortalar İşlem Yönetmeliği (SSİY) belirtildiği gibi 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri bulunan ya da 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalılık hâllerinden birden fazlasına tabi olanların tahsis taleplerinde,5510 sayılı Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.Banka ve Borsa Sandıklarına Tabi olanlar içinde bu Kanunda yazılı hükümlere tabi olacaklar.
Bağ-Kur Kapsamında emekli olacakların SGK prim borcunun olmaması gerekiyor.