Ali CabadakYazarlar

PAZARCIĞIMIZDA YOLCU TAŞIMA SERVİSLERİNİN GÜZARGAH ANLAŞMAZLIĞI

Asıl mesleğim mali müşavir ve sosyal güvenlik müşavirliği ama Bu hafta ilçemizde haksız bir uygulamanın sesi olmak istedim.ilçemize yolcu taşıyanlar yolcuyu getirsinler otogara bıraksınlar,indirilen yolcuyu da taksiciler yada şehir içi dolmuşları taşısın deniyor.peki bu yolcu geldiği dolmuşa zaten ücret ödüyor bir daha niye taksiye yada şehir içi dolmuşuna ödesin yazık günah değilmi insanlar zaten zor zekat geçiniyor niye iki kere ödesin.alınan komisyon kararında devlet hastenesine giden dolmuşlar hastaneye sabah 08,30 kadar gidiyor ve akşam 15,30 kadar gidemiyor niye dolmuşlar ve taksiciler para kazansın diye gitme hakları kısıtlanıyor , peki vatandaş da para var mı ki ikinci bir ücret niye ödesin ,dolmuştan inerken binerken ikinci bir tehlike niye yaşasın burda ilçemizde mülki amirlerin bu konuya müdahale edeceklerini uzlaşıcı bir yol bulacaklarına eminim ne olursa olsun pazarcıkta yaşayan insanlarımız kazansın hem vatandaş kazansın hem dolmuşcumuz, taksicimiz,şehir içi dolmuşcumuz kazansın diyorum.
2829 SAYILI YASA NIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SON 7 YIL KURALI
HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ VE SON YEDİ YILIN DAYANAĞI
Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen sigortalılık sürelerinin birleşmesi ile ilgili düzenleme 27.5.1983 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun ve 19.12.1983 tarih – 18246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik’te yapılmıştır. Ancak 2829 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanunla değişik 106 ncı maddesi uyarınca 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış, buna karşın 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi son fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski geçici 8, yeni geçici 7 nci maddesinde konuya yer verilmiştir.
Sosyal güvenlik reformundan önce ülkemizde üç ayrı sosyal güvenlik kuruluşu faaliyet gösterdiğinden, hizmet birleştirmesi uygulaması, çalıştığı süre içerisinde birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi olmuş sigortalılar için geçerli bir uygulamayken, sosyal güvenlik reformu ile üç ayrı kurum tek çatı altında birleştiğinden buna bağlı olarak 2829 sayılı Kanun da yürürlükten kaldırılmıştır.
Hal böyle olmakla birlikte, 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi son fıkrasında;
01.10.2008 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihinden sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık
bağlanmasına esas alınacak kanunun, mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edileceği ve bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici maddelerindeki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
01.10.2008 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olup bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri bulunan ya da Kanunda belirtilen sigortalılık hâllerinden birden fazlasına tabi olanların tahsis taleplerinde, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanacağı, Kanuna tabi geçen hizmetlerle 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde de mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı,
1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi geçen hizmetlerin diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen hizmetlerle birleştirilmesi suretiyle aylık bağlanacağı durumlarda bu hizmetlerin, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılacağı ve bu hizmetlere istinaden bağlanacak aylıkların, prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşında başlayacağı, hükme bağlanmıştır.
Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere; 2829 sayılı Kanun 01.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırılmış olsa bile, 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olup da bu tarihten sonra aylık talebinde (malullük-yaşlılık-ölüm aylığı) bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri bulunan tahsis (aylık) taleplerinde mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.
2829 Sayılı Kanun Madde 8 –“ Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir “ şeklindedir.