KIDEM TAZMİNATI ALMA YAZISI NASIL ALINIR

Kıdem tazminatı alma yazısında dönemlere göre farklılıklar bulunmaktadır.

Özellikle de yazımızda bu konuya inceleyeceğiz.

1475/14’üncü maddesi;

5. (Ek: 25/8/1999 – 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle kıdem tazminatı yazısı alınabiliyor.

08/09/1999(hariç)TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR

08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları Kanunla;

4/1-(a) sigortalıları için; 506 sayılı Kanunun geçici 81.,

4/1-(a) sigortalılarının aylığa hak kazanma koşulları 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinin A, B ve C bentlerindeki koşullara göre belirlenecektir.

506 sayılı Kanunun geçici 81/B bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

4759 sayılı Kanunla değişik 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddenin (B) bendi ile sigortalıların 23.05.2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

4759 sayılı Kanunla 23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinde yapılan değişiklikle anılan bendin (a) alt bendinde yer alan 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 08.09.1999 tarihinden 23.05.2002 tarihine kaydırılmış ve bu tarihten sonra emekli olacaklar için 15 yıl, 3600 gün ve 50/55 yaş şartlarını yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

Bu durum da 08/09/1999 öncesi işe giren SSK çalışanlar için;

a.)Kadın/Erkek 15 yıl 3600 gün,

b.) 5000 gün ila 5975 gün,20 yıl Kadın,25 yıl Erkek sigortalılık süresini tamamlayanlar SGK müracaat etmeleri halinde Kıdem Tazminatı alır yazısıyla birlikte işverenlerden kıdem tazminatı alabilir.

Bu sigortalılar evet emekli olmak için yaş bekleyenler.

08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) TARİHLERİ ARASINDASİGORTALI OLANLAR

08/09/1999 Tarihinden sora ilk defa sigortalı olanlar için Kıdem Tazminat Yazısı kuralı aşağıdaki şartlara gör;

a.)7000 gün(Kadın/Erkek),sigortalılık süresi yok.

b.)25 yıl sigortalılık süresi 4500 gün(Kadın/Erkek)

Bu koşullar oluşması halinde Kıdem Tazminatı alma yazısı hakları gündeme gelecektir.

01/05/2008 Tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için koşulların oluşmasında

a.)7200 Gün

b.)5400 Gün Şartlarına bakılacaktır.

30.04.2008 (hariç) SONRASINDA SİGORTALI OLANLAR

Kanunla genel hükümler yönünden ilk defa 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından aylık bağlama şartları 28. maddede düzenlenmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında; ilk defa Kanuna göre sigortalı sayılanlara belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanacağı öngörülmüş olmakla birlikte, Kanunun geçici 7. maddesinin son fıkrasında 30.04.2008 (hariç) tarihinden sonra 506 /SSK kanununa göre ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında 5510/Kanunun 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

5510/28. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ilk defa 01.05.2008 tarihi itibariyle 506/SSK kanununa göre sigortalı olanlar için uygulanacaktır.

Buna göre, ilk defa 01.05.2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan; 4/1-(a) sigortalılarına, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Kadın sigortalılar için 58, erkek sigortalılar için 60 olarak öngörülen yaş hadleri, 4/1-(a) sigortalıları için 7200 prim gün sayısı koşullarının 28. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kademeli süreçte, 01.01.2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma koşulları belirlenecektir.

Yine 28. maddenin üçüncü fıkrasında; ikinci fıkrada belirlenen yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. 5400 gün prim ödeme gün koşulu için Kanunun geçici 6. maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.