KALP KRİZİ İŞ KAZASI OLARAK TESCiL EdiLiR Mi

İş kazası sigortası hükümleri;
Kanunun 4 -1(a/SSK) ve (b/BAĞ-KUR) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile;
5 inci maddesinin(Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinde Çalışanlar) birinci fıkrasının
(a/Cezaevi ve tutukevlerinde çalışma yurtlarında çalışan mahkumlar),
(b/Çırak ve Meslek Okulu,stajyer öğrenciler 3308,2547 tabi olanlar),(c/2330 sayılı Kanundan maaş bağlananlar),
(e/Türkiye İş Kurumundan meslek eğitimine tabi olan kursiyer,) ,
(g/Sözleşmesiz Ülkelere götürülen işçiler) bentlerinde sayılan sigortalılar, Kanunun Ek 5 inci maddesinde belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar, Ek 9 uncu (9Günden fazla çalışanlar) maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve 2547 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesine göre intörn statüsündeki öğrenciler için geçerlidir.
5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında iş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlanmıştır.
Buna göre bir olayın iş kazası sayılabilmesi için;
-Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,
-Kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi,
-Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması,
şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın yukarıdaki bentlerde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.
KALP KRİZLERİ İŞ KAZASI OLMAZ DENİLEREK TEFTİŞ KURULUNA DOSYALAR GÖNDERİLİYORDU
Oluşturulan Komisyon tarafından da kazanın iş kazası olduğuna ya da olmadığına karar verilememesi halinde ise söz konusu olay belgeleri ve gerekçeleri ile birlikte soruşturulmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilir.
11/Eylül/2014 Tarihli Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Kalp Krizi Vakalarına Yönelik Başkanlık Makamına sundukları olur yazısında;

2011/50 sayılı Genelge de Kalp Krizinin illa dışarıdan gelecek bir etkenin varlığı koşul olarak öne sürülmüştür.2011/50 sayılı Genelge ile yasanın varlığı adeta ortadan kaldırılmıştır.
Oysa hak sahipleri Kalp Krizi sonucu işyerinde ölümlerde ısrarla SGK gelir bağlamaması durumunda açtıkları davaları kazandıkları ve bunları da Yargıtay tarafından onanmasıyla birlikte,SGK yargılama giderlerini karşılamasıyla kurumun kaynaklarının israfına yol açtığı ortaya konulmuştur.
13/10/2004 Tarihli YHGK Kalp krizi ölümler işyerinde olması halinde iş kazası sayılması yönünde destekleyici kararlar verilmiştir.
Son yıllarda Rehberlik ve Teftiş Kurullarına akseden Kalp Krizleri içinde iş kazası yönünde raporlar düzenlemeye başlanmıştır.
SGK Genelgesi 2016/21 Kısa Vadeli Sigorta Kolları İşlemleri 29.09.2016 Tarihinden itibaren kalp krizi iş kazası kabul edildi ,
Kalp Krizi İş Kazası olduğu tescil edilerek hak sahipleri dava etmeden gelir alma hakları doğmuş oldu.