Ali CabadakYazarlar

İŞ KAZASILARINDA İŞÇİNİN SİGORTALI OLMAMASI

Kayıt dışı çalıştırılan işçinin ne zaman iş kazasına uğrayacağına kimse karar veremez.
İş Kazası aniden ortaya çıkar.
Sonuçları ise;
Ø Yaralanma,
Ø Uzuv Kaybı,
Ø Ölüm
KAZA GÜNÜ SİGORTAMI BAŞLATTI
işçi bilinçsiz ve haklarını bilmeden işyerinde çalışıyor.sigorta kapsamına alınmadığınıda ise iş kazası geçirdiğinde anlıyor ve sorunlar daha da büyümekte,bu durum işvereni çok ağır maddi kayıplarla karşı karşıya bırakmaktadır.
Bu işyerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yönetmelik hükümleri de işlemiyor.
Hizmet akdine tabi çalışanlar
Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılabilmek için sigortalının işverenle arasında Kanunun 3. maddesinde tanımlanan hizmet akdi bağının bulunması, işveren veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından işe alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması gerekmektedir. Kanunda hizmet akdi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet akdi ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesi olarak tanımlanmış olup, 6098 sayılı Kanunun 393. maddesi ile hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme olduğu, işçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmelerinde hizmet sözleşmesi sayılacağı öngörülmüştür. Hizmet akdi iki taraflı akitlerden olup tarafları birbirine taahhütlerle bağladığından, hizmet akdinde hukuki bağımlılık şarttır. Hizmet akdinin varlığından söz edilebilmesi için işçinin işverenin emir ve görüşleri doğrultusunda işverenin gösterdiği yerde belirli ya da belirsiz sürede çalışması ve bunun karşılığında da işverenden ücret alması gerekmektedir.
4857 sayılı Kanunun 8. maddesinde ise iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafında (işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olarak tanımlanmış olup, hizmet akdinin içinde iş, ücret, bağımlılık ve zaman unsurları bulunmaktadır.
Sigortalılığın başlangıcı
Kanunun 4-1(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılıkları, çalışmaya, mesleki eğitime, staja veya kursa başladıkları tarihten itibaren başlar.
KAZA GÜNÜ SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMESİ İŞVERENİ KURTARMAZ AYRICA KARŞILAMASI GEREKEN MADDİ KÜLFETİDE VAR
Kaza adli bir vaka olarak,polis yada Jandarma kayıtları ile SGK bildirilecektir.
Sonucunda iş kazası olduğundan sigortasız işçinin tüm sağlık giderleri ve iş göremezlik ödenekleri işverenden tahsil edilecek,sürekli iş göremezlik geliri bağlanması halinde bu gelirlerde işverenden tahsil edilecektir.
Sigortasız işçi çalıştırmadan dolayı İPC kesilecektir.
Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü de iş kazasının 3 işgünü içinde bildirilmemesinden dolayı işyeri tehlike derecesine ve çalışan sayısına göre İPC düzenlenecek,işverene ayrıca 6331 sayılı yönetmelik hükümlerine göre de İPC muhatap olacaktır.
İlk tespitte 1 ay, ilk tespitten sonraki üç yıl içinde tekrar eden her bir tespite 1 yıl yasaklılık
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.
Beş kişi ve toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan tespitlerde prim teşvik yasaklılığı uygulanmayacak
Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, yukarıda belirtilen 1 ay ve 1 yıl şeklindeki prim teşvik yasağı uygulanmayacak, bunun yerine sosyal güvenlik mevzuatında öngörülen ek prim, gecikme zammı ve idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.
Buna göre, sigortasız işçi çalıştırma veya sigortalı olarak çalışan kişilerin fiilen çalıştırılmadığının tespiti halinde sigorta primi teşvik ve destekleri ile ilgili yeni uygulama aşağıdaki tabloda özet olarak gösterilmiştir.
Yeni uygulamadan teşvik yasaklılığı devam eden işyerleri de yararlanacak
Prim teşvik, destek ve indirimleri ile ilgili yeni düzenleme 1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.
Kanundaki düzenleme uyarınca, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden ilgili Kanun hükümleri nedeniyle bir yıllık yararlanamama kapsamına giren ve maddenin yürürlük tarihi olan 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren bu bir yıllık yararlanamama süresi devam eden işyerleriyle ilgili olarak yararlanamamaya esas olan tespitler ilk tespit sayılacak ve 1 yıldan geriye kalan süre için teşvik yasaklılığı kaldırılacaktır. Ancak, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki dönemlerde yararlanılmayan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden geriye yönelik yararlandırma söz konusu olmayacaktır.