Hayat ve Gençlik

İnsan gençken büyük hatalar yapabilir. Bir çok genç yeterince hayat tecrübesi olmadığı için doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, hayrı şerden ve iyiyi kötüden ayırt etmekte zorlanabilir. Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyati dinler. His ve heves ise maneviyatta kördür. Yeterince hayat tecrübesi olmayan ve yeterli hayat tecrübesine sahip öncüleri bulunmayan ya da tecrübeli iyi niyet sahibi insanlardan faydalanma teşebbüsünde bulunmayan biçare gençlerin yaptıkları hataların telafisi çok ağır ve zor olabilir. Bütün ömrünü etkileyecek kadar şiddetli belalara düşebilirler.

Hayat bir kurallar manzumesidir. Maddi ya da manevi her işte gerek insanlar tarafından gerekse Allah tarafından konulmuş kurallara uymak mecburiyeti vardır. Şeriat yani İslam Hukuku ya da İslam Fıkhı, Cenabı Hak tarafından insanlar üzerine konulmuş ve insanların da uyumakla mükellef oldukları kurallardır. Kurallara uymamanın neticesi ceza ve azaptır. Bu haldeki biçare gençleri bekleyen uçurum gibi tehlikeler vardır.

İdeal bir Müslüman gencin muamelesi, ahlakı, adabı düzgün olmalıdır. Toplum içerisinde yer edinmeye çalışan bir genç, her türlü maddi ve manevi hastalıklardan uzak, aynı zamanda ruh ve beden sağlığı yerinde olmalıdır. Akli muvazenesini yeterince kullanabiliyor olması; hayatın güçlüklerle dolu fırtınaları karşısında ayakta kalabilmek için mühim bir unsur teşkil eder. Herhangi bir şekilde akli melekelerini kullanamayacak kadar manen sarhoş olmak gibi bir tabirle vasıflandırabileceğimiz bir genç insanın, bu ruh haliyle yapmış olduğu işlerden ne kendine ne de başkalarına fayda beklenemez. Üstelik bu durumda hayatın acemiliği ve manevi sarhoşluk ile verilen kararlar neticesi ömür boyu telafisi mümkün olmayan büyük hatalar işlenebilir. Geri dönüşü mümkün olmayan yanlışlar yapılabilir. Dikkat edin gençler. Bütün ömrünüzü zindana çevirecek hatalar yapmamak için dikkatli olun.

Hem dünya hem ahiret noktasında hayatta başarılı olmuş, yaşlı kişilerin tecrübelerinden istifade ederek onların tavsiye ve nasihatlerini almaktan bıkılmamalı ve çekinmemelidir. Tenkit ve tavsiyelerden rahatsız olmamalıdır. Kuran ve sünnete sımsıkı bağlı, tam bir Kuran talebesi olarak iffet ve istikamet üzere yaşanan gençlik hayatı; emri ilahiye uygun hakiki ve zevkli bir gençliktir. Ve hakiki genç müslüman evlatları, böyle tanımlanan ve anlatılan yani farzları tam yapıp haram olan büyük günahlardan şiddetle kaçınan asil gençlerdir.

Serkan İPEK