BaĞ KUR SİGORTALILARI HASTALIK HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMAZ

BaĞ KUR SİGORTALILARI  HASTALIK HALİNDE GEÇİCİ  İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMAZ
11 Eylül 2019 Çarşamba - 1058 kez okunmuş
Facebook 0 Twitter 0

5510 sayılı SS ve GSSK hazırlanırken tek çatı kavramı ile uygulamada Norm ve Standart Birliği Sağlaması amaçlanmıştı.

Hastalık 5510/15.Maddesinde
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılanlar(Tebliğ)
Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre, köy veya mahalle muhtarı seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,
3) Kollektif şirketlerin ortakları,
4) Limited şirketlerin ortakları,
5) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
6) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
7) Donatma iştirakleri ortakları,
8) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
9) Tarımsal faaliyette bulunanlar.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar,
Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler.

Hastalık Sigortasından Sağlanan Haklar:
Geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Geçici İş Göremezlik ve Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tanımı:
Geçici iş göremezlik, sigortalının hastalık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.
Geçici iş göremezlik ödeneği, hastalık hallerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Miktarı:
Geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir.

Bağ-Kur yeni adıyla 4-1(b) Hastalık Halinde Geçici İş Göremezliği Yok:
5510 sayılı Kanunun 4-1(b) bendine göre sigortalı sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hallerinde genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

O halde Bağ-Kur kapsamında olanlar için Geçici İş Göremezlik ödeneği;

1.)İş Kazası,
2.)Meslek Hastalığı,
3.)Analık hallerinde ödeniyor.
Onun dışında geçici iş göremezlik ödenmemektedir.
Bağ-Kur statüsünde olanlar hastalandıklarında ayakta tedavi süresince istirahat alsalar da geçici iş göremezlik ödeneği almazlar.
Kanunun koyucu burada 4-1(b) kazançlarında maaş kavramı olmadığı için gelirleri ticarete dayandığından gelir artış yada azalışına bağlamamıştır.
Ücretle yada maaşla hayatını idame ettirenlerin ise hastalık hallerinde gelir kayıpları olduğu için 4-1(a) telafi edici bir ödeme olmuştur.
Aynı ödenek aynı zamanda hastalık halinde 4-1(c) verilmez.
Kısacana Bağ-kur ve Devlet Memuru statüsünde olanlar da gelir azalışı gündeme gelmediğinden Hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödemesi yapılmaz.

Yorumlar kapatıldı.

 
PAZARCIK HAVADİS GAZETESİ
İnce Ofset ve Matbaacılık www.pazarcikhavadis.com
Şehit Nurettin Ademoğlu Mah. pazarcikhavadisgazetesi@hotmail.com
Prof.Dr. Faruk Özer Cad. No:77 pazarcikhavadis@gmail.com
Pazarcık/Kahramanmaraş info@pazarcikhavadis.com
TEL: 0 344 311 48 85
TEL: 0 536 201 05 94 Köşe yazılarında sorumluluk yazı sahibine aittir.