Ali CabadakYazarlar

AĞIR ENGELLİ RAPORU OLAN ENGELLİLERİN ANNELERİNİN ALDIKLARI ORAN % 50 NİN ÜSTÜNDE OLANLARI DEĞERLENDİRİLMESİ

5510 sayılı SS ve GSSK ile birlikte ağır engelli statüde çocuğu olan annelere Ekim 2008 sonrası ödedikleri SGK günlerinden dolayı işverenden ek prim alınmadan, sadece alınan engelli rapor gereğince prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörülmektedir.
5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden;
a) 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/EMEKLİ SANDIĞI) bentleri kapsamında çalışan kadın sigortalılar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506/SSK, 1479/BAĞ-KUR, 2925/TARIM SSK, 2926/TARIM BAĞ-KUR ve 5434/EMEKLİ SANDIĞI sayılı Kanunlara tabi çalışırken 5510 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi gereğince 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmalarını devam ettiren,
b) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlardan Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçici 4. maddesi gereğince 5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, ek 71, mülga ek 76 ve mülga geçici 192. maddeleri uyarınca sigortalı olan,
c) 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 5510 sayılı Kanuna tabi olarak isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506/SSK, 1479/BAĞ-KUR ve 2926/TARIM BAĞ-KUR sayılı kanunlara göre isteğe bağlı sigortalı olup, 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılıkları devam eden kadın sigortalılar yararlanacaklardır.
YENİ DÜZENLEME5510 sayılı Kanuna göre malul sayılmaya esas olan çalışma gücündeki kaybın çocuklar yönünden tespitinde yaşanan sorunlar yapılan düzenleme ile giderilmiştir.Burada ”malullük” ile ”ağır engellilik” ibareleri aynı anlamı taşımamakta ve bu durumların tespitinde farklı yönetmelik hükümleri esas alınmaktadır.
SGK İl yada SGM çalışanlar 2009/73 sayılı ”Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar” adlı genelge de yer alan düzenlemelere göre hareket edilmiştir.(2013/11 Sayılı Genelge ile birleştirildi.)
2013/11 sayılı genelge ile birlikte bir çok ”ağır engellik” statüsünde çocuğu olan anneler hak arama anlamında sıkıntılar yaşamıştır.
İş Mahkemelerinde açılan davaların sonucuna göre 5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uygulamaları ancak yer bulmuştur.
5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen çocukların ağır engellilik durumu bundan böyle 30/03/2013 tarihli Resmi Gazetenin 28603 sayısında yayınlanan ”Özürlülük(Engellilik) Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere(Engellilere) Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında” Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilecektir.
Yönetmeliğin özü ise bu raporlarda birliktelik sağlamayı amaçlamıştır.
Yönetmelik; özürlü (engelli)sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü(engelli) sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle(engellilerle) ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Yönetmelik ile Ağır Engelli tanımı yapılmıştır.
Ağır engelli: Engelli durumuna göre engel oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri ifade eder.
O halde yıllardır SGK malullük kavramı ile birlikte %60 ve üzeri dikkate alınırken ,yönetmelik ifadesi ile %50 olarak düzenlenmiştir.
EMEKLİLİK AŞAMASINDA BU HAKTAN YARARLANMA VAR MI?Kadın sigortalılar, çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olup olmadıklarının tespiti için SGK İl yada SGM müracaatlarını, sigortalılıkları devam ederken yapabilecekleri gibi emeklilik aşamasında da yapabileceklerdir.
AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞUN SSK/BAĞ-KUR/EMEKLİ SANDIĞINA TABİ OLMASI HALİNDE
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile belirlenen fakat Kanunun 4-1 a (işçi), b (bağımsız çalışan) ve c (kamu görevlisi) bentlerine tabi sigortalı olduğu tespit edilen çocuğun ağır engelli olup olmadığının yeniden tespitinin yapılması gerektiğinden, yapılan araştırmalar sonucunda başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun anlaşılması halinde ağır engelli çocuğu bulunan kadının sigortalılığı devam ettiği sürece söz konusu madde hükmünden yararlandırılması gerekmektedir.
Ağır engelli çocuğun isteğe bağlı sigortalı olması halinde ise ağır engelli hali ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmasına gerek bulunmadan kadın sigortalı aynı madde hükmünden yararlandırılacaktır.