20 GÜNDEN FAZLA YADA AZ ÇALIŞAN İŞÇİLER GSS PRİMİ DEĞERLENDİRİLMESİ

1/10/2016 İTİBAREN 20 GÜNDEN AZ ÇALIŞMAYA GSS ÖDEME ESASLARI BELİRLENDİ
6745 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile 1.10.2016 tarihinden itibaren 3. maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler(Bakmakla yükümlü olunanlar) hariç olmak üzere 4-1 (a/SSK ) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine göre kısmî süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile ek 9. maddenin birinci fıkrasına tabi (ev hizmetlerinde işverene bağlı olarak 10 gün ve üzerinde çalışanlar) olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanların da eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunlu hale getirilmiştir.
1.10.2016 Tarihinden İtibaren Eksik Günlerine Ait Genel Sağlık Sigortası Primlerini Tamamlama Zorunluluğu Olanlar
6745 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 1.10.2016’dan itibaren ise “06- Kısmi istihdam” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” kodu kapsamında çalışması olan sigortalıların yanı sıra “7- Puantaj” seçeneği ile bildirilen sigortalıların da eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini gelir testi sonucuna göre Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamında 30 güne tamamlamaları gerekmektedir.
01/04/2017 tarihinden itibaren;
a.) “06- Kısmi istihdam”
b.) “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma”
c.) “7- Puantaj”
20 günden az çalışmaları halinde GSS için gelir testine göre prim ya ödeyecekler yada ödemeyeceklerdir.
ÖRNEK
11 gün için GSS ödemeleri halinde 53 LİRA/30X11 çıkan parasal değer ödenecektir.
01/04/2017 öncesi için bakmakla yükümlüsü olmayanlar açısından 01/01/2012-30/09/2016 değerlendirmesi yanında artık 01/04/2017 göre de ayrıca değerleme yapılacaktır.
Kısaca;
a.)01/01/2012-30/09/2016 arasında 4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar
b.)01/04/2015-30/09/2016 arasında EK/9 göre değerlendirilmesi.
Özellikle a ve b göre en az 1aüx%12 oranında GSS tahakkuku /30 bölünerek rakamlar bulunuyordu.01/04/2017 itibaren aüX%3 göre /30 bölünerek GSS bulunacaktır.
20 GÜN DAHİL FAZLA ÇALIŞMA GSS TAMAMLAMA ZORUNLULUĞU YOK
1.10.2016 tarihinden itibaren Kanunun (4/1(a)) bendi kapsamında sigortalı olup, “06- Kısmi istihdam”, “7- Puantaj” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” eksik gün seçeneği ile bildirilen, ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan kişilerden prim ödeme gün sayısı ay içerisinde yirmi gün ve daha az olanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin toplam otuz güne tamamlanması zorunlu olup, yirmi günden fazla (20 gün dahil değil) sigortalı çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ KAVRAMI
1.10.2016 tarihi itibarıyla “06- Kısmi istihdam”, “7- Puantaj” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” eksik gün seçeneği ile bildirilen ve ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan aynı zamanda sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmayan ve prim
ödeme gün sayısı ay içerisinde yirmi gün ve daha az olanlar, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini gelir testi sonucuna göre Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamında 30 güne tamamlayacaklardır.
APHB TÜRLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR
2016 yılı Ekim ayı ve sonrasında aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesinde; aylık prim ve hizmet belge türü “1”, “4”, “5”, “6”, “13”, “29”, “30”, “32”, “33”, “35” ve “36” olup 20 gün ve daha az çalışanlardan eksik gün nedeni
Ø “06- Kısmi istihdam”,
Ø “07- Puantaj”,
Ø “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” olanlardan ve ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlardan bakmakla yükümlü olunmayanların ay içinde zorunlu sigortalılıktan kalan süreleri için kısmi genel sağlık sigortası tescili yapılacaktır.
Ø Kısmi genel sağlık sigortası tescili resen SGK yapılacaktır.
01/04/2017 itibaren tebligat esaslarına uyulmaması halinde bu durumda olanlara re’sen tescil yapılsa bile aüX%3/30x eksik gün esası alınacaktır.
Eksik Günlerine Ait Genel Sağlık Sigortası Primlerini Tamamlama Zorunluluğu Bulunmayanlar
Kanunun 4-1(a/SSK) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte;
Ø Ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini 30 güne tamamlayanlar,
Ø Kurumdan aylık alıp sosyal güvenlik destek primine tabi çalışması olanlar,
Ø Ay içinde 30 günden eksik günlerini Kanunun 51. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayanlar,
Ø Haklarında 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayanlar,
Ø Kanunun 5. maddesi kapsamındaki sigortalılar,
Ø 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi olanlar,
Ø 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında çalışması olanlar,
1.10.2016 tarihinden itibaren;
Ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresi 20 günden fazla olanlar ile yukarıda sayılan diğer şartları taşıyanlar eksik kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olup olmadığı şartı aranmadan kalan süreleri için kısmi genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklardır.
Ayrıca; 5510 sayılı Kanunun 3. maddesine eklenen üçüncü fıkra ile getirilen düzenlemeye göre, 4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer alan diğer şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır